• ระบบแบบสอบถามออนไลน์

    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ส่งเสริมให้โรงพยาบาลนำประสบการณ์ผู้ป่วยและญาติ สู่การปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้รับบริการโดยตรง

    จึงขอให้ท่านกรุณาตอบคำถามสั้นๆ ในการนี้ในช่องที่ว่าง และเลือกในช่องคะแนนที่ตรงกับประสบการณ์ของท่านมากที่สุด

    เริ่มทำแบบสอบถาม