ระบบการรับฟังประสบการณ์ผู้ป่วยสู่การปรับระบบบริการ
(Patient Experience Program: PEP)

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

version 2.1.0

ลงทะเบียน รพ. สมาชิก

ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล

สถานะการรับรอง HA

ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงานโครงการคนที่ 1

ผู้ประสานงานโครงการคนที่ 2 (ถ้ามี)

ผู้ที่เป็น Admin ของโรงพยาบาล

การเข้าใช้งานระบบ